Social Kapital
Arbejdsulykke

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Hvad er en krænkende handling?

Krænkende handlinger er en samlet betegnelse for mobning, seksuel chikane og andre måder, som krænkelser kan forekomme på i arbejdet. Der er tale om krænkende handlinger, når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre personer for adfærd, som af disse personer opfattes som nedværdigende. Der kan både være tale om aktive handlinger og om at undlade at handle.

Arbejdstilsynet har en liste, som dog ikke er udtømmende, for begrebet krænkelser på arbejdspladsen:

 • Tilbageholdelse af nødvendig information
 • Sårende bemærkninger
 • Usaglig fratagelse eller reduktion af ansvar og arbejdsopgaver
 • Bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige fællesskab
 • Angreb mod eller kritik af ansattes privatliv
 • At blive råbt ad eller latterliggjort
 • Fysiske overgreb eller trusler herom
 • Fjendtlighed eller tavshed som svar på spørgsmål eller forsøg på samtale
 • Nedvurdering af ansattes job, deres arbejdsindsats eller deres kompetence
 • Krænkende telefonsamtaler
 • Krænkende skriftlige meddelelser, SMS, billeder og videoer, herunder på sociale medier
 • Ubehagelige drillerier
 • Nedvurdering, fx på grund af alder, køn, kønsidentitet, seksuel orientering, etnicitet eller religiøs overbevisning
 • Udnyttelse i jobbet, fx til private ærinder for andre.

Hvis du har brug for mere viden om krænkelser på arbejdspladsen, anbefaler vi dig at læse om Arbejdstilsynets vejledning om krænkende adfærd på: https://at.dk/regler/at-vejledninger/kraenkende-handlinger-4-3-1/

At-vejledningen oplyser om:

 • Reglen om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane
 • Generelt om krænkende handlinger
 • Krænkende handlinger i form af mobning
 • Andre måder krænkende handlinger kan forekomme på
 • Særligt om seksuel chikane
 • Hvilke årsager, der kan være til krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane
 • Hvilke helbredsmæssige reaktioner, der kan følge af krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane
 • Hvordan man kan forebygge krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane
 • Hvad man kan gøre, hvis der opstår krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane
 • Anmeldelse af krænkende handling som arbejdsulykke.

Seksuel chikane

Arbejdstilsynet har defineret seksuel chikane på denne måde:

"Der er tale om krænkende handlinger, når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre personer for adfærd, som af disse personer opfattes som nedværdigende. Det er uden betydning, om handlingerne er udtryk for ubetænksomhed eller et decideret ønske om at krænke. Det er personens oplevelse af de krænkende handlinger, der er central. Krænkende handlinger af seksuel karakter er al form for uønsket seksuel opmærksomhed. Det er oftest kvinder, der udsættes for seksuel chikane, men det er vigtigt at være opmærksom på, at mænd også kan udsættes for seksuel chikane."

Rækken af krænkende handlinger der betegnes som seksuel chikane udgør (listen er ikke udtømmende):

 • Uønskede berøringer
 • Uønskede verbale opfordringer til seksuelt samkvem
 • Sjofle vittigheder og kommentarer
 • Uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner
 • Visning af pornografisk materiale

Helbredsmæssige reaktioner

Ifølge Arbejdstilsynet kan krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane, medføre reaktioner, der spænder fra svag uro og ængstelse til kronisk stress.

 • Kropslige reaktioner som hovedpine, mave-/tarmproblemer, kvalme og allergiske reaktioner. Desuden kan der være muskulære symptomer i form af muskelsmerter, ondt i ryggen og smerter i nakke-/skulderregionen. Endelig kan der være mathedsfornemmelser, skælven og besvimelser.
 • Psykiske reaktioner som ængstelse, uro, følelse af usikkerhed, nervøsitet, fortvivlelse, anspændthed, apati og manglende selvtillid. Desuden kan der være tale om hukommelses- og koncentrationsproblemer, irritabilitet og aggressivitet.
 • Adfærdsmæssige reaktioner som passivitet, rastløshed, søvnløshed, nedsat arbejdsevne, tendens til at isolere sig fra kolleger, sygefravær, ønsker om at forlade arbejdspladsen og opsigelse.

De nævnte reaktioner er advarselssignaler, som arbejdspladsen bør være opmærksom på. Krænkende handlinger kan, afhængig af grovhed, hyppighed og varighed, føre til alvorlige sygdomme som depression, posttraumatisk stresssyndrom (PTSD) og hjertekar-sygdomme. At være vidne til krænkende handlinger kan også indebære en helbredsmæssig risiko. Vidner kan opleve stresssymptomer som fx nedsat stemningsleje, søvnproblemer og udbrændthed, om end i mindre grad end de personer, der udsættes for krænkende handlinger.

Resultater fra forskning på området

I 2018, blev der foretaget et forskningsstudie af seksuel chikane på arbejdspladsen. Forskerne var fra NIRAS A/S, COWI A/S, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, og Statens Institut for Folkesundhedsvidenskab, Syddansk Universitet.

Sundhedsarbejdere er ofte udsat for seksuel chikane fra patienter. Forskningsresultater viser, at udsættelsen for seksuel chikane, kan have skadelig virkning på sundhedsarbejdernes mentale sundhed.

Via gruppeinterviews med sundhedsarbejdere, ledere, butiksassistenter og sikkerhedsrepræsentanter, afslørede samtalerne at seksuel chikane er et komplekst og multifacetteret fænomen. Sundhedsarbejderne er ofte udsat for forsætlig og uforsætlig opførsel, fra kognitivt hæmmede patienter. Derfor fravælges brug af begrebet chikane, eftersom det kræver en forsætlig handling. Det skulle dog vise sig, at en adskillelse af forsæt eller ej, er meget svær. Samtidig tager seksuel chikane form af tabu for sundhedsarbejderne.

Ledere, butiksassistenter og sikkerhedsrepræsentanter var ofte ikke klar over hyppigheden og påvirkningen af episoderne for sundhedsarbejderne.

Anmeldelse af krænkende handlinger som arbejdsulykke

Krænkende handlinger kan medføre en arbejdsskade enten i form af en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom. En enkeltstående krænkende handling, der har medført fysisk eller psykisk personskade, er en arbejdsulykke. Arbejdsgiveren skal anmelde den som en arbejdsulykke, hvis den medfører fravær ud over den dag, hvor den fandt sted. Det gøres via EASY på www.virk.dk. Anmeldelsen skal ske senest ni dage efter første fraværsdag. Vær opmærksom på, at der kan opstå fravær senere end den dag, hvor den krænkende handling fandt sted, og at arbejdsgiverens anmeldepligt også gælder i disse tilfælde.


Kilder:
https://at.dk/regler/at-vejledninger/kraenkende-handlinger-4-3-1/
https://nfa.dk/da/nyt/nyheder/2018/seksuelle-kraenkelser-i-omsorgsarbejdet-er-tabu
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28260613

defgo chart

Prøv defgo gratis, nu!

Gratis support
altid klar til at hjælpe

defgo support Online chat

T. 888 21 889

(åben 8.30 til 16.00, fredag 8:30 til 15.00)

Skriv til os: eller benyt vores Kontaktformular til support

© 2020. All rights reserved. Cookiepolitik

Forhandles af